Vad är Flaxdax?

Flaxdax är en app för fågelskådning som är utvecklad främst för barn i förskoleåldern och lågstadiet. Appen är ämnad att främja intresset för naturen och syftar till att lära ut namn, utseende och läte hos de 50 vanligaste fåglarna i Sverige såsom bofink och domherre.

Flaxdax är en helt och hållet svensk app, utvecklad av den digitala byrån Dreamify med säte i Stockholm från en idé av Göran Alm, bosatt på Ekerö och med fågelskådning som intresse.

Appen Flaxdax är tänkt att kunna användas av förskolepedagoger och förskolebarn, såväl gruppvis inomhus som ute under promenad i naturen med fågelskådning/naturkunskap på agendan.

 

De 50 vanligaste fåglarna presenteras med olika bilder på varje fågelart samt med en beskrivande åldersanpassad text som också kan lyssnas av eftersom en del barn ännu inte förmodas kunna läsa.

Fågelns läte kan också spelas upp om man vill bekanta sig med det eller kontrollera om det var den fågeln man hörde tidigare.

 

Flaxdax ger möjlighet för förskolepedagoger att introducera temat fåglar i en lärande lek där barnens observationsförmåga tränas och förhoppningsvis ett naturintresse väcks.

 

Urvalet av fågelarter

Appen begränsas till ett urval av 50 fågelarter. Valet av de 50 är högst subjektivt gjort av utvecklarna av appen men eftersom Sverige är ett avlångt land kan det skilja mycket från landsända till landsända vilka de 50 ”vanligaste” fågelarterna är.

 

Det finns planer att utveckla appen med möjlighet till att byta ut vissa arter och ersätta dessa om användaren finner anledning att göra detta. Ytterligare 25 fågelarter finns därför förberedda om någon av de ursprungliga fågelarterna skulle behöva bytas ut. Detta kommer då att kunna göras via
inloggning på appens hemsida.

 

Fåglarnas ordning

Fåglarna presenteras med bilder i s.k. systematisk ordning vilket också de flesta fågelböcker använder. Det innebär att fåglar av samma typ ligger nära varandra och ordningen brukar börja med svanar, gäss och änder och sluta med finkar och sparvar. Om man så vill kan man sortera om fåglarna i bokstavsordning A – Ö efter namnet.

 

Säsong

Varje art har en uppsättning ikoner som anger under vilken säsong på året som fågeln lättast observeras. Ikonerna symboliserar vinter, vår, sommar och höst.

Många av fåglarna som observeras i Sverige är flyttfåglar vilket innebär att de övervintrar i sydligare (varmare) trakter utanför Sverige och återkommer på våren för att häcka, föda upp ungar och sedan flytta bort igen innan vintern kommer. Detta gäller i synnerhet fåglar som huvudsakligen har insekter på sin matsedel och som då måste vara borta innan höstmörkret och kylan sätter in eftersom antalet aktiva insekter då drastiskt minskar. Andra fåglar som mesar och kråkfåglar stannar kvar i Sverige och kan livnära sig även om marken är frusen och snötäckt. De hittar då alternativa födoslag eller söker sig till platser där människor bor och som kanske till och med lägger ut fågelmat under kalla vinterperioder.

En annan grupp av fåglar rör sig söderut under vintern utan att för den skull helt lämna Sverige och söker då upp områden med mildare vinterklimat eller bättre tillgång till föda av ett visst slag.

 

Miljö

Till varje fågelart finns också en uppsättning ikoner som visar vilken miljö fågeln brukar vistas i. I skog förekommer flera olika mesarter, hackspettar och finkar men sällan några måsfåglar. Måsar, gäss och änder finns ofta längs våra kuster och i våra sjöar men där finns sällan några skogshöns. Städer verkar också attrahera vissa fågelarter framför andra.

Givetvis händer det att fåglar observeras på andra platser än där de är vanligast förekommande eftersom de ofta rör sig flygande mellan områden där de normalt letar mat eller då de är på flytt mellan häckningsområdet och övervintringsplatserna.

 

Fjäderdräktens utseende

Vad gäller fågelns utseende finns det bilder på en hanfågel respektive en honfågel om dessa skiljer sig åt men bilder på ungfåglar och dunungar kan också förekomma. En dununge är en fågel som vistas i boet eller har lämnat boet men som ännu inte kan flyga och därför är helt beroende av föräldrarnas omsorg. En ungfågel är däremot nästan lika stor som en vuxen fågel, kan flyga på egna vingar och kan oftast leta efter mat på egen hand men har ett utseende som markant skiljer sig från den vuxna fågelns dräkt.

Vissa typer av fåglar tar många år på sig att bli helt utfärgade (få den vuxna fågelns dräkt) t ex örnar blir inte utfärgade förrän efter 5 års ålder men andra fågelgrupper har den vuxna fågelns dräkt redan till första vintern, t ex
mesarna. I vissa fågelgrupper, t ex änder, byter hanen dräkt efter midsommar (till en s.k. eklipsdräkt) och liknar då honorna men byter tillbaka till sin praktdräkt under senhösten.

Vintertid byter också många fåglar till en speciell vinterdräkt, t ex doppingar, vadare och måsfåglar. De olika dräkterna visas med en uppsättning ikoner.