Om Flaxdax

Flaxdax är en app för fågelskådning som är utvecklad främst för barn i förskoleåldern och lågstadiet. Appen är ämnad att främja intresset för naturen och syftar till att lära ut namn och utseende hos de 50 vanligaste fåglarna i Sverige såsom t.ex. bofink och domherre.

Flaxdax är en helt och hållet svensk app, utvecklad av den digitala byrån Dreamify med säte i Stockholm från en idé av Göran Alm, bosatt på Ekerö och med fågelskådning som intresse.

Appen Flaxdax är tänkt att kunna användas av förskolepedagoger och förskolebarn, såväl gruppvis inomhus som ute under promenad i naturen med fågelskådning/naturkunskap på agendan.

 

De 50 vanligaste fåglarna presenteras med olika bilder på varje fågelart samt med en beskrivande åldersanpassad text som också kan lyssnas av eftersom en del barn ännu inte förmodas kunna läsa.

Fågelns läte kan också spelas upp om man vill bekanta sig med det eller kontrollera om det var den fågeln man hörde tidigare.

 

Flaxdax ger möjlighet för förskolepedagoger att introducera temat fåglar i en lärande lek där barnens observationsförmåga tränas och förhoppningsvis ett naturintresse väcks.

 

Urvalet av fågelarter

Appen begränsas till ett urval av 50 fågelarter. Valet av de 50 är högst subjektivt gjort av utvecklarna av appen men eftersom Sverige är ett avlångt land kan det skilja mycket från landsända till landsända vilka de 50 ”vanligaste” fågelarterna är.

 

Det finns planer att utveckla appen med möjlighet till att byta ut vissa arter och ersätta dessa om användaren finner anledning att göra detta. Ytterligare 25 fågelarter finns därför förberedda om någon av de ursprungliga fågelarterna skulle behöva bytas ut. Detta kommer då att kunna göras via
inloggning på appens hemsida.

 

Fåglarnas ordning

Fåglarna presenteras med bilder i s.k. systematisk ordning vilket också de flesta fågelböcker använder. Det innebär att fåglar av samma typ ligger nära varandra och ordningen brukar börja med svanar, gäss och änder och sluta med finkar och sparvar. Om man så vill kan man sortera om fåglarna i bokstavsordning A – Ö efter namnet.

 

Säsong

Varje art har en uppsättning ikoner som anger under vilken säsong på året som fågeln lättast observeras. Ikonerna symboliserar vinter, vår, sommar och höst. Många av fåglarna som observeras i Sverige är flyttfåglar vilket innebär att de övervintrar i sydligare (varmare) trakter utanför Sverige och återkommer på våren för att häcka, föda upp ungar och sedan flytta bort
igen innan vintern kommer.

Detta gäller i synnerhet fåglar som huvudsakligen har insekter på
sin matsedel och som då måste vara borta innan höstmörkret och kylan sätter in eftersom antalet aktiva insekter då drastiskt minskar. Andra fåglar som mesar och kråkfåglar stannar kvar i Sverige och kan livnära sig även om marken är frusen och snötäckt. De hittar då alternativa födoslag eller söker sig till platser där människor bor och kanske till och med lägger ut fågelmat under kalla vinterperioder.

En annan grupp av fåglar rör sig söderut under vintern utan att för den skull helt lämna Sverige och söker då upp områden med mildare vinterklimat eller bättre tillgång till föda av ett visst slag.

 

Miljö

Till varje fågelart finns också en uppsättning ikoner som visar vilken miljö fågeln brukar vistas i. I skog förekommer flera olika mesarter, hackspettar och finkar men sällan några måsfåglar. Måsar, gäss och änder finns ofta längs våra kuster och i våra sjöar men där finns sällan några skogshöns. Städer verkar också attrahera vissa fågelarter framför andra.

Givetvis händer det att fåglar observeras på andra platser än där de är vanligast förekommande eftersom de ofta rör sig flygande mellan områden där de normalt letar mat eller då de är på flytt mellan häckningsområdet och övervintringsplatserna.

 

Fjäderdräktens utseende

Vad gäller fågelns utseende finns det bilder på en hanfågel respektive en honfågel om dessa skiljer sig åt men bilder på ungfåglar och dunungar kan också förekomma. En dununge är en fågel som vistas i boet eller har lämnat boet men som ännu inte kan flyga och därför är helt beroende av föräldrarnas omsorg. En ungfågel är däremot nästan lika stor som en vuxen fågel, kan flyga på egna vingar och kan oftast leta efter mat på egen hand men har ett utseende som markant skiljer sig från den vuxna fågelns dräkt.

 

Vissa typer av fåglar tar många år på sig att bli helt utfärgade (få den vuxna fågelns dräkt) t ex örnar blir inte utfärgade förrän efter 5 års ålder men andra fågelgrupper har den vuxna fågelns dräkt redan till första vintern, t ex
mesarna. I vissa fågelgrupper, t ex änder, byter hanen dräkt efter midsommar (till en s.k. eklipsdräkt) och liknar då honorna men byter tillbaka till sin praktdräkt under senhösten.

Vintertid byter också många fåglar till en speciell vinterdräkt, t ex doppingar, vadare och måsfåglar. De olika dräkterna visas med en uppsättning ikoner.

 

Hur kan man använda appen i förskolan?

Nedan följer några förslag på hur man som förskolepedagog kan jobba med appen Flaxdax i förskolan.

 

Tema eller projektarbete om fåglar inomhus

Ett bra första steg till att lära sig känna igen olika fåglar i naturen är att förbereda sig genom att i förväg titta på bilderna av fåglar och lära sig namnen. Alltså kan man samla barngruppen kring en läsplatta med Flaxdax och prata om några utvalda fåglar.

  • Hur ser de ut?
  • Hur stora är de?
  • Vad har de för läte?
  • Är det någon som har sett en ….. någon gång?
  • Var skulle man kunna se en ….. någonstans?

Låt barnen leka och navigera i appen, lyssna sedan på deras iakttagelser och berättelser. Prata tillsammans om speciella kännetecken som man kan titta efter. En blåmes har blått på hjässan – det har inte talgoxen, men båda har gult på magen och är nästan lika stora. Talgoxen har ett svart streck på bröstet och ner över magen.

Låt barnen rita några fåglar. Om det är vinter kan förskolan kanske sätta upp ett fågelbord utomhus med fågelfrö och talgbollar som barnen kan iaktta genom ett fönster. Kanske får fågelbordet ett ovanligt besök.

 

Tema eller projektarbete om fåglar ute på promenad

Välj ut en miljö där vissa fåglar förväntas finnas, en liten sjö, en park eller en skogsdunge. Lär barnen att stå eller sitta still en stund och lyssna om det finns någon fågelsång. Gå långsamt och uppmärksamt mot ställen där det verkar uppehålla sig fåglar. Låt barnen föreslå vad som ses. Gör en paus och samla barnen runt appen Flaxdax. Diskutera med bilder och läten som jämförelse om det går att artbestämma fågeln. När ni tillsammans kommit fram till den rätta fågeln kan barnen markera den som hittad.

Upprepa om det finns mer att titta på och försöka känna igen.

När gruppen är hemma igen kan ni starta appen och gå igenom de fåglar som blev markerade som hittade och försöka minnas vad ni såg och var observationen gjordes.

Gör en utskrift av de markerade fåglarna, skriv var och när observationen gjordes. Sätt upp listan tillsammans med barnens fågelteckningar på gruppens projekttavla.

Fortsätt arbetet med liknande utflykter vid flera senare tillfällen och jämför de nya utskrifterna med de gamla. Blev det några nya arter kryssade? Har fler arter kommit tillbaka av flyttfåglarna?

Håll fågelintresset levande under flera delar av dagen genom spontana samtal, reflektioner, funderingar och närstudier tillsammans med barnen.